Ngôn ngữ Birdseye

Nhìn xuống khi tiếp cận một khu vực từ một độ dốc trên không mang đến cho bạn bức chân dung lớn về cách mọi thứ tạo ra kết quả. Việc thực hiện để xem tất cả các đối tượng có thể tạo thành một hình dạng hoặc một vấn đề nào đó là điều …